ការបង្ហាញរូបភាព

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន 2-1
ក្រុមហ៊ុន 2-2
ក្រុមហ៊ុន 2-3
ក្រុមហ៊ុន 2-4
ក្រុមហ៊ុន 2-5
ក្រុមហ៊ុន 1

បរិក្ខារ

eq1

ឧបករណ៍ផលិតបន្ទះភាគល្អិត

ម៉ាស៊ីនកំដៅអាឡឺម៉ង់ - Parman
អ៊ីតាលី-Imas-sander
Xinbeierkangpu-paver-អាល្លឺម៉ង់
CMC-mixing-system-of-CommScope-in-Xinbeier-Germany
CommScope-CMC-glue-mixing-system-in-Xinbeier-Germany
German-Diefenbach-particle-drying-system

ឧបករណ៍ផលិតក្តារបន្ទះ

fa1
fa2
fa3
fa4