វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

សកម្មភាពវប្បធម៌ និងកីឡាចម្រុះពណ៌

ក្រុមការងារបានយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងវប្បធម៌សាជីវកម្ម ខិតខំបង្កើតជួរសិក្សាប្រកបដោយភាពស្មុគ្រស្មាញ និងរឹងមាំ រៀបចំសកម្មភាពជាប្រចាំ ធ្វើឱ្យជីវិតសិក្សាមានជីវិត លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យខិតខំសិក្សា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍សិក្សាជាមួយគ្នា។

សកម្មភាព
រីករាយ ១
ការប្រណាំង
ច្រៀង
ច្រៀង ២

យកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបុគ្គលិក

com1
com2
com3